Αιτήσεις Αναβάθμισης Υποδομών ΤΠΕ για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα με Ανοικτές Τεχνολογίες

Μήνυμα κατάστασης

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων έχει ξεκινήσει!

Υπουργείο Παιδείας
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να προχωρήσει σταδιακά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων. Η αναβάθμιση αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην ψηφιακή υποδομή των φορέων και μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση θα στηριχθεί σε τεχνολογίες Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού αλλά και σε νέο εξοπλισμό (υλικό/λογισμικό) που προσφέρεται για τη διδακτική και ερευνητική κυρίως αξιοποίηση. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνεται σταδιακά και θα ξεκινήσει από φορείς που θα καταθέσουν πλήρη πρόταση σε επίπεδο: (α) ιδρύματος, (β) σχολής, (γ) τμήματος, (δ) εργαστηρίου μέσω της εφαρμογής αυτής για τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη καθημερινή διδακτική και ερευνητική διαδικασία.

Η δράση θα στηριχθεί στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών με εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων αλλά και των κεντρικών υποδομών που έχουν αναπτυχθεί κεντρικά και από τα ιδρύματα.

Για την επιλογή του κάθε ιδρύματος/τμήματος/εργαστηρίου σε αυτή τη δράση, θα αξιολογηθεί :
● το μέγεθος του αιτούντα (αριθμός τμημάτων, αιθουσών, εργαστηρίων πληροφορικής, φοιτητών, διδακτικού, διοικητικού, ερευνητικού προσωπικού)
● η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού (άνω 5ετίας)
● η εμπειρία του φορέα σε ψηφιακές δράσεις,
● η εμπειρία και ο βαθμός γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ από το διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό,
● η ύπαρξη Ιδρυματικής δομής ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης ΤΠΕ,
● καθώς και η αποτύπωση ενός σχεδίου ανάπτυξης των ΤΠΕ στη διδακτική και ερευνητική διαδικασία του ιδρύματος/τμήματος/εργαστηρίου.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται.

Το http://relabs.minedu.gov.gr έχει αναπτυχθεί με την χρήση χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το περιεχόμενο διατίθεται με με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή και το λογισμικό με άδεια EUPL.
Αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
Copyright © 2016 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων